Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu alimentów, w tym:

  • kompleksowej obsługi prawnej całego postępowania do prawomocnego wyroku.

— Zagadnienie alimentacji jest zagadnieniem bardzo skomplikowanym. Zagadnienie to reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który wskazuje m. in., iż:
— „Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo” (art. 128),
— § 1. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi.
§ 2. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. (art. 129)
— § 1. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.
§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.
§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. (art. 133)

Co istotne wysokość alimentów zależy od uzasadnionych potrzeb uprawnionego i możliwości zarobkowych zobowiązanego.

Sądem właściwym w sprawach o zasądzenie alimentów jest sąd rejonowy.

Kancelaria adwokacka alimenty Lublin pomoc prawna

Pomoc prawna adwokata w zakresie sprawy o alimenty polegać może na:

  • udzieleniu porady prawnej
  • poradzie prawnej połączonej ze sporządzeniem pozwu (bądź odpowiedzi na pozew),
  • kompleksowym poprowadzeniu całego postępowania do prawomocnego wyroku.