Alimenty

— Zagadnienie alimentacji jest zagadnieniem bardzo skomplikowanym. Zagadnienie to reguluje Kodeks rodzinny     i opiekuńczy, który wskazuje m. in., iż:
— „Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża     krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo” (art. 128),
— § 1. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli     jest kilku zstępnych lub wstępnych - obciąża bliższych stopniem przed dalszymi.
    § 2. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich     możliwościom zarobkowym i majątkowym. (art. 129)
— § 1. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie     utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego     utrzymania i wychowania.
    § 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się     w niedostatku.
    § 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one     połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania     możności samodzielnego utrzymania się. (art. 133)

   Co istotne wysokość alimentów zależy od uzasadnionych potrzeb uprawnionego i możliwości zarobkowych zobowiązanego.

Sądem właściwym w sprawach o zasądzenie alimentów jest sąd rejonowy.

Pomoc prawna adwokata w zakresie sprawy o alimenty polegać może na:
— udzieleniu porady prawnej
— poradzie prawnej połączonej ze sporządzeniem pozwu (bądź odpowiedzi na pozew),
— kompleksowym poprowadzeniu całego postępowania do prawomocnego wyroku.Powrót na stronę główną

KANCELARIA ADWOKACKA LUBLIN

Adwokat Natalia Jurkiewicz | pomoc prawna - alimenty w Lublinie

tel.795 640 630

sekretariat tel. 81 532 27 76

20-020 Lublin
ul. Lipowa 17 lokal 2, pierwsze piętro
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ


Wysyłając swoje dane w formularzu kontaktowym, wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie w celach kontaktowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności