LEX EST RATIO SUMMAKancelaria Adwokacka
Adwokat
Natalia Jurkiewicz-Wrona


Świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie pomocy zarówno osobom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym. Zakres działania Kancelarii obejmuje przede wszystkim udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych, a także reprezentowanie przed organami ścigania, sądami oraz organami administracji publicznej. W celu zapewnienia profesjonalnej i rzetelnej obsługi prawnej Kancelaria współpracuje z innymi prawnikami oraz specjalistami z wielu dziedzin.

Adwokat Lublin Natalia Jurkiewicz

Prawa ustanowione są dla sprawiedliwych nie dlatego,
by nie popełniali nieprawości, lecz by jej nie doznawali.

— Epikur
Kancelaria Adwokacka - Adwokat Lublin

ZAKRES USŁUG

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej m. in. z zakresu:

prawa cywilnego, w tym:
— prawa spadkowego
— prawa rzeczowego
— postępowań dotyczących podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz roszczeń z tym     związanych
— prawa zobowiązań
— dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynienia
— sporządzania pozwów, apelacji i innych pism procesowych
— sporządzania umów cywilnoprawnych

prawa rodzinnego, w tym:
— reprezentowania w sprawach wynikających z prawa rodzinnego
— sporządzania pozwów, apelacji i innych pism procesowych
— reprezentowania w postępowaniu w sprawach nieletnich.

rozwody:
— kompleksowej obsługi prawnej całego postępowania do prawomocnego wyroku rozwodowego.
(pełna oferta - rozwody)

alimenty:
— kompleksowej obsługi prawnej całego postępowania do prawomocnego wyroku.
(pełna oferta - alimenty)

prawa karnego, karnego-skarbowego oraz prawa wykroczeń, w tym:
— obrony na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego
— opracowywania pism, m. in. zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, prywatnych aktów oskarżenia,     odpowiedzi na akt oskarżenia, wniosków dowodowych, zażaleń, apelacji i kasacji oraz innych pism prawem     przewidzianych
— reprezentowania osób pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych oraz powodów     cywilnych
— reprezentowania w sprawach o ułaskawienie
— obrony w postępowaniu sądowym-wykonawczym (odroczenie wykonania kary, przedterminowego     zwolnienia i przerwy w wykonaniu kary)

prawa pracy, w tym:
— reprezentowania w sprawach odwołań do Sądów Pracy
— dochodzenia odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
— dochodzenia przywrócenia do pracy, uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, odszkodowania z tytułu     niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę
— prowadzenia spraw o wydanie świadectwa pracy
— prowadzenia spraw o ustalenie istnienia stosunku pracy
— prowadzenia spraw o stosowania kar porządkowych

prawa administracyjnego i sądowo-administracyjnego, w tym:
— reprezentację przed organami administracji państwowej i samorządowej
— reprezentowania przed organami administracji publicznej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi
    oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
— sporządzania odwołań od decyzji, skarg, wniosków oraz opinii prawnych

prawa handlowego, w tym:
— kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych - zarówno osób fizycznych prowadzących     działalność gospodarczą jak i osobom prawnym

prawa handlowego, w tym:
— kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych - zarówno osób fizycznych prowadzących     działalność gospodarczą jak i osobom prawnym


Adwokat

Natalia Jurkiewicz-Wrona

Adwokat Natalia Jurkiewicz - Kancelaria Lublin

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2010-2012 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką.


CENNIK

Udzielana przez Adwokata pomoc może przybrać postać:

— porady prawnej udzielanej w Kancelarii
— sporządzenia stosownego pisma, opinii czy umowy
— kompleksowego poprowadzenia danej sprawy.

   Wynagrodzenie za każdą z w/w form pomocy jest ustalane indywidualnie dla każdego klienta,
przy uwzględnieniu charakteru sprawy, stopnia jej skomplikowania, koniecznego nakładu pracy,
miejsca świadczenia usługi oraz stawek wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb
Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

   W trakcie wstępnej porady klient otrzymuje informacje na temat przewidywanego czasu trwania
sprawy, a także pełnych kosztach, w tym wynikających z obowiązujących aktów prawnych
(m. in. Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).
Ustalone wynagrodzenie, na prośbę klienta, może zostać podzielone na dogodne raty wpłacane
w trakcie trwania postępowania.

   W przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być dodatkowo premia za wynik sprawy.
Do każdej ustalonej kwoty wynagrodzenia doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z obowiązujących stawek. W przypadku osób prawnych istnienie możliwość zawarcia umowy
o stałą obsługę prawną, przy określeniu stałego wynagrodzenia w formie ryczałtowej, określanego na podstawie koniecznego miesięcznego nakładu pracy Kancelarii.Wstępną informację w kwestii wynagrodzenia uzyskać można drogą telefoniczną lub e-mail.KANCELARIA

Adwokat Natalia Jurkiewicz-Wrona
ul. Orla 5 lok.1 (wejście od ul.Solnej)
20-022 Lublin
tel: 795-640-630WYŚLIJ WIADOMOŚĆ


Wysyłając swoje dane w formularzu kontaktowym, wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie w celach kontaktowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności